Algemene voorwaarden Euro Catering Emmen B.V.

Euro Catering Emmen B.V. stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

  1. 1. Euro Catering Emmen B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Euro Catering Emmen B.V. in Emmen, met KvK nr. 65374630. 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Euro Catering Emmen B.V. opdracht geeft om de Opdracht te leveren. 3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Euro Catering Emmen B.V. en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden. 4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Euro Catering Emmen B.V. 5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Euro Catering Emmen B.V. 6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Toepasselijkheid 1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst. 2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Euro Catering Emmen B.V. aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden. 3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Euro Catering Emmen B.V. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Euro Catering Emmen B.V. verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht.  4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn. 5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst. 6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen. 7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6. C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging 1. Een offerte van Euro Catering Emmen B.V. is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Euro Catering Emmen B.V. anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd. 2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Euro Catering Emmen B.V. en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Euro Catering Emmen B.V. onmogelijk wordt. Euro Catering Emmen B.V. is dan niet schadeplichtig. 3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Euro Catering Emmen B.V. onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist. 4. Als Euro Catering Emmen B.V. Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. 5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Euro Catering Emmen B.V. maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Euro Catering Emmen B.V. die alsnog schriftelijk bevestigt. 6. Euro Catering Emmen B.V. bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Identiteit 1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Euro Catering Emmen B.V. een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Euro Catering Emmen B.V. verstrekken. 2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.   E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten 1. De prijzen van Euro Catering Emmen B.V. zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur. 2. Euro Catering Emmen B.V. offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht. 3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Euro Catering Emmen B.V. per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren. 4. Euro Catering Emmen B.V. kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling. 5. Euro Catering Emmen B.V. kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht. 6. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen. 7. Euro Catering Emmen B.V. zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend. 8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd. 9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Euro Catering Emmen B.V. de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen. 10. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Euro Catering Emmen B.V.. 11. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Euro Catering Emmen B.V.. 12. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Euro Catering Emmen B.V. tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde. F. Verplichtingen Opdrachtgever 1. Door Euro Catering Emmen B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Euro Catering Emmen B.V. en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt. 2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren. 3. Opdrachtgever zal schade aan door Euro Catering Emmen B.V. ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur. 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Euro Catering Emmen B.V. zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig. 2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Euro Catering Emmen B.V. de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Euro Catering Emmen B.V. vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet: a. Binnen 3 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%; b. tussen 7 en 3 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%; c. tussen 14 en 7 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%. Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur. 3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Euro Catering Emmen B.V. de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht. 4. Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan Euro Catering Emmen B.V. per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.

H. Klachten 1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren. 2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Euro Catering Emmen B.V. melden. 3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Euro Catering Emmen B.V. melden. 4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Euro Catering Emmen B.V. melden. 5. Euro Catering Emmen B.V. zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen. 6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen. 7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Euro Catering Emmen B.V. niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

I. Aansprakelijkheid/overmacht 1. Euro Catering Emmen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever. 2. Euro Catering Emmen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 3. Euro Catering Emmen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Euro Catering Emmen B.V.. 4. Euro Catering Emmen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel. 5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Euro Catering Emmen B.V. voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 6. Elke aansprakelijkheid van Euro Catering Emmen B.V. is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Euro Catering Emmen B.V. vergoedt. 7. Euro Catering Emmen B.V. is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen. 8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

J. Einde Overeenkomst 1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F. 2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Noord Nederland onder nummer 65374630.